Duokomp Delegacje
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Aktualna wersja 1.7.1

REGULAMINY

Ogólny regulamin serwisu

  DZIAŁ I
  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego programów Proste Faktury, DuoKomp Księga Podatkowa i DuoKomp Delegacje (zwanego dalej „Serwisem Internetowym”), prowadzonych przez DuoKomp spółka cywilna, Krystian Kozera, Dominik Stajnbart, z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26, REGON 340050641, NIP 8792446312 (zwaną dalej „Usługodawcą”). W zakresie w jakim odnosi się on do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem świadczenia tychże usług w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy.
 2. Regulamin obejmuje następujący zakres usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego (zwanych dalej „Usługami”):
  1. Przyjmowanie zamówień na klucze aktywacyjne do programów Proste Faktury, DuoKomp Księga Podatkowa i DuoKomp Delegacje (zwanych dalej „Programami”) w wykonaniu i rozumieniu umów licencyjnych zawartych uprzednio z chwilą instalacji Programów pomiędzy ich użytkownikami a Usługodawcą, zaś w szczególnych wypadkach również przed zawarciem umowy licencyjnej.
  2. Udostępnianie użytkownikom Programów, którzy nabyli klucz aktywacyjny, Kont użytkowników Programów.
  3. Prowadzenie korespondencji handlowej z użytkownikami Programów.

  DZIAŁ II
  PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ NA KLUCZE AKTYWACYJNE

 3. Użytkownik Programu, który zgodnie z jego umową licencyjną zakończył okres jego testowania i zamierza z niego dalej korzystać, składa zamówienie na klucz aktywacyjny odblokowujący jego pełną funkcjonalność na czas określony lub na stałe („Zamówienie”). Użytkownik posiadający klucz aktywacyjny, którego ważność wygasła zamierzający nadal korzystać z Programu, składa Zamówienie na kolejny klucz aktywacyjny.
 4. Osoba nie będąca użytkownikiem Programu jednak działająca de facto na rzecz takiego użytkownika, może złożyć Zamówienie pod następującymi warunkami:
  1. Dokonuje tej czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  2. Uzgodni uprzednio z Usługodawcą indywidualne zasady składania i przetwarzania takich Zamówień.
 5. Osoba dokonująca czynności opisanych w pkt 3 i 4 zwana jest dalej „Zamawiającym”.
 6. Warunkiem otrzymania klucza aktywacyjnego jest dokonanie opłaty zgodnej z cennikiem dostępnym do wglądu w Serwisie Internetowym w chwili składania Zamówienia.
 7. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności za klucz aktywacyjny:
  1. Przedpłata przelewem.
  2. Płatność internetowa realizowana za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay. Jeżeli wynikająca z treści Zamówienia siedziba Zamawiającego znajduje się poza terytorium Polski, jest to jedyny możliwy sposób płatności.
 8. Zamówienie składa się:
  1. Poprzez formularz on-line dostępny w Serwisie Internetowym i dedykowany określonemu Programowi („Formularz Zamówienia”).
  2. Wyjątkowo za indywidualną zgodą Usługodawcy – telefonicznie, faksem lub mailowo, ze wskazaniem wybranego Programu oraz wszelkich danych oznaczonych jako obowiązkowe w odpowiednim Formularzu Zamówienia. W takim przypadku jedynym możliwym sposobem płatności jest przedpłata przelewem.
 9. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą:
  1. W przypadku przedpłaty przelewem – zapisania w bazie danych Serwisu Internetowego informacji o zatwierdzeniu treści zamówienia w jego kroku nr 2.
  2. W przypadku płatności internetowej (DotPay) – z chwilą przekazania do Serwisu Internetowego przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji.
  3. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie, faksem lub mailowo – z chwilą wprowadzenia treści zamówienia przez Usługodawcę do bazy danych Serwisu Internetowego.
 10. W przypadku przedpłaty przelewem, na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia wysyłane jest automatycznie przez Serwis Internetowy potwierdzenie złożenia Zamówienia, określające w szczególności jaki klucz aktywacyjny i do jakiego Programu został zamówiony, jak również kwotę do zapłaty. W przypadku płatności internetowej korespondencja z Zamawiającym dotycząca transakcji prowadzona jest przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay wg reguł przezeń określonych.
 11. Zamówienia realizowane są zgodnie z dokonanym przez użytkownika wyborem określonego Programu oraz wpisaną lub wybraną przez niego w Formularzu Zamówienia treścią. Usługodawca nie odpowiada za skutki rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym lub zamierzeniami Zamawiającego a treścią wprowadzoną do Formularza Zamówienia, w tym w szczególności za wybór niewłaściwego Formularza Zamówienia lub podanie nieprawidłowego VAT ID użytkownika Programu.
 12. Usługodawca realizuje Zamówienie poprzez wysłanie klucza aktywacyjnego w następujący sposób i terminie:
  1. W przypadku płatności przelewem – e-mailem na adres podany w Formularzu Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym kwoty należnej Usługodawcy.
  2. W przypadku płatności on-line – e-mailem na adres podany w Formularzu Zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego od dnia otrzymania od Centrum Rozliczeniowego Dotpay potwierdzenia pozytywnej autoryzacji transakcji.
 13. Jeśli na skutek niedochowania formy złożenia Zamówienia, podania w jego treści błędnych lub budzących uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności danych, nie jest możliwe prawidłowe przetworzenie Zamówienia przez Usługodawcę, terminy z punktu poprzedzającego ulegają zawieszeniu do czasu usunięcia zaistniałej przeszkody, po czym biegną od nowa.
 14. W przypadku płatności przelewem, w tytule wpłaty powinien zostać podany VAT ID Zamawiającego. Jeżeli na skutek braku tej informacji zaistnieją po stronie Usługodawcy trudności w powiązaniu wpłaty z Zamówieniem, punkt poprzedzający stosuje się odpowiednio.
 15. Faktura VAT z tytułu zakupu klucza aktywacyjnego może zostać wystawiona jako tradycyjny dokument w formie papierowej, bądź jako faktura w formie elektronicznej podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający dokonuje wyboru jednej z tych form wybierając odpowiednią opcję w Formularzu Zamówienia, przy czym jeśli ma on siedzibę poza terytorium Polski, jedyną dostępną opcją jest faktura w formie elektronicznej. Wybór opcji faktury w formie elektronicznej w Formularzu Zamówienia stanowi akceptację takiego sposobu przesłania faktury w myśl §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, i ma zastosowanie jedynie do danego, jednostkowego Zamówienia.
 16. Zamawiający może odwołać już złożone Zamówienie pod warunkiem, że:
  1. Nie został jeszcze wysłany e-mail zawierający klucz aktywacyjny.
  2. Klucz aktywacyjny nie został dostarczony Zamawiającemu w żaden inny sposób.
 17. O ile nie zostaną spełnione warunki z pkt poprzedzającego nie ma możliwości wycofania się przez Zamawiającego z zakupu klucza aktywacyjnego i zwrotu zapłaconej z tego tytułu kwoty, gdyż specyfika świadczenia wyklucza możliwość jego zwrotu, a w szczególności nie istnieje możliwość zweryfikowania czy otrzymany przez Zamawiającego klucz aktywacyjny nie został wprowadzony do zainstalowanej kopii Programu.
 18. Jeśli Zamówienie zostało skutecznie odwołane po dokonaniu przez Zamawiającego na rzecz Usługodawcy wpłaty z tytułu tegoż Zamówienia, kwota wpłaty zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odwołaniu Zamówienia. Zwrot dokonywany jest wyłącznie poprzez zlecenie przelewu na rachunek bankowy. Jeśli Usługodawca na podstawie danych nt. dokonanej wpłaty ma możliwość zidentyfikowania rachunku bankowego, z którego wpłata została dokonana, zwrot dokonywany jest na ten sam rachunek. W każdym innym wypadku Usługodawca zażąda od Zamawiającego podania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot - w oświadczeniu przesłanym e-mailem, faksem lub na piśmie, którego treść nie wzbudza uzasadnionych wątpliwości co do tego, że zostało ono złożone przez uprawnioną osobę. Do czasu otrzymania takiego oświadczenia bieg 14 dniowego terminu ulega zawieszeniu.
 19. Jeżeli zamawiający nie otrzymał klucza aktywacyjnego w określonym Regulaminem terminie lub zakodowane w tym kluczu dane nie są zgodne z treścią Zamówienia, może złożyć Usługodawcy reklamację – telefonicznie, faksem lub mailowo, podając w szczególności VAT ID użytkownika Programu podany w treści Zamówienia oraz dokładny opis ewentualnych niezgodności. Reklamacja rozpatrywana jest w oparciu o Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w terminie 2 tygodni od otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, chyba że szczególne okoliczności danego przypadku wymagają terminu dłuższego. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji za zasadną, bez zbędnej zwłoki prześle on Zamawiającemu nowy klucz aktywacyjny zawierający poprawne dane i ustawienia. Usługodawca odpowiada za zgodność klucza aktywacyjnego z treścią wprowadzoną do Formularza Zamówienia oraz za dostarczenie klucza aktywacyjnego tylko w zakresie określonym w niniejszym punkcie, z dodatkowym zastrzeżeniem pkt 32.
 20. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają w żaden sposób postanowień umów licencyjnych Programów.
 21. DZIAŁ III
  KONTA UŻYTKOWNIKÓW

 22. Z chwilą złożenia przez danego użytkownika Programu pierwszego Zamówienia, w Serwisie Internetowym zostaje automatycznie utworzone Konto użytkownika Programu, zwane dalej „Kontem Użytkownika”, zawierające w szczególności następujące informacje:
  1. imię i nazwisko lub nazwę i dane teleadresowe użytkownika Programów,
  2. zgodę lub brak zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej,
  3. dane o ważnych i wygasłych kluczach aktywacyjnych Programów,
  4. dane dotyczące uczestnictwa w akcjach promocyjnych,
  5. dane i ustawienia innych usług świadczonych na rzecz użytkownika Programów.
 23. Konto Użytkownika udostępniane jest użytkownikowi Serwisu Internetowego za pomocą panelu „Moje konto”.
 24. Dostęp do panelu „Moje konto” chroniony jest loginem w postaci unikalnego numeru klienta (lub VAT ID użytkownika Programu) oraz hasłem, generowanymi automatycznie w czasie składania pierwszego Zamówienia. Unikalny numer klienta i hasło dostarczane są razem z zamówionym kluczem aktywacyjnym do Programu, a ponadto mogą zostać wysłane na życzenie użytkownika Programu wyłącznie na adres e-mail aktualnie zapisany na Koncie użytkownika.
 25. Panel „Moje konto” udostępnia zautomatyzowaną procedurę Zamawiania nowego klucza aktywacyjnego w miejsce wygasającego lub klucza aktywacyjnego do innego Programu, pod warunkiem uprzedniego zalogowania się na do panelu. Jeśli jednak złożone zostanie Zamówienie z podaniem VAT ID użytkownika Programu tożsamego z VAT ID zapisanym w danych już istniejącego Konta Użytkownika, nowo utworzone Konto Użytkownika zostanie skonsolidowane z istniejącym, z zachowaniem co najmniej poprzedniego numeru klienta, hasła, adresu e-mail oraz numeru telefonu/faksu.
 26. Panel „Moje konto” umożliwia zmianę danych określonych w pkt 21 lit. a i b. Zmiana tych danych może zostać dokonana również przez Usługodawcę na żądanie zgłoszone poprzez e-mail, telefon lub faks pod warunkiem pomyślnego zweryfikowania tożsamości zgłaszającego takie żądanie – poprzez podanie w nim VAT ID lub numeru klienta użytkownika Programu, z zastrzeżeniem odmowy dokonania zmiany bez podania przyczyny oraz pod co najmniej następującymi warunkami dodatkowymi:
  1. Jeśli żądanie dotyczy zmiany adresu e-mail, winno zostać ono nadesłane z dotychczasowego adresu zapisanego na Koncie Użytkownika, zaś w przypadku zgłoszenia telefonicznie lub faksem – z numeru telefonu (faksu) zapisanego na Koncie Użytkownika. W przeciwnym razie żądanie musi dodatkowo zawierać poprawny numer klienta.
  2. Jeśli żądanie dotyczy zmiany kontaktowego numeru telefonu, powinno zostać zgłoszone telefonicznie lub faksem z numeru telefonu (faksu) zapisanego do tej pory na Koncie Użytkownika, zaś w przypadku zgłoszenia e-mailem – z adresu zapisanego na Koncie Użytkownika. W przeciwnym razie żądanie musi dodatkowo zawierać poprawny numer klienta.
 27. Korzystanie przez użytkownika Programu z panelu „Moje konto” nie jest obowiązkowe, jednakże zalogowanie się do niego może być konieczne do skorzystania z uprawnień wynikających z uczestnictwa w akcjach promocyjnych oraz do wykonania określonych czynności dotyczących usług świadczonych na rzecz użytkownika Programów.
 28. Użytkownik Programu może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego Konta Użytkownika. Żądanie należy zgłosić w jednej z następujących form:
  1. Na piśmie.
  2. E-mailem z adresu zapisanego na Koncie Użytkownika.
  3. Faksem z numeru zapisanego na Koncie Użytkownika.
 29. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne dla użytkownika Programu skutki usunięcia jego Konta Użytkownika, jak w szczególności niemożność skorzystania z uprawnień wynikających z uczestnictwa w akcjach promocyjnych, ograniczenie lub utratę dostępu do innych usług świadczonych na rzecz użytkownika, czy też ustanie otrzymywania korespondencji handlowej. Usługodawca zastrzega sobie również zachowanie w bazie danych Serwisu Internetowego tych danych zapisanych na usuniętym Koncie Użytkownika, które są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu Internetowego lub Programów oraz realizacji przez Usługodawcę obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa.
 30. DZIAŁ IV
  KORESPONDENCJA HANDLOWA

 31. Użytkownik Programu, który w chwili złożenia Zamówienia na klucz aktywacyjny do Programu, bądź też później za pomocą panelu Moje konto wyraził na to zgodę, może otrzymywać korespondencję nt. oprogramowania rozpowszechnianego przez Usługodawcę.
 32. Zgoda na otrzymywanie korespondencji handlowej może zostać odwołana w każdym czasie. W tym celu użytkownik Programu powinien skorzystać z panelu Moje konto, bądź też przesłać swoje oświadczenie e-mailem, faksem, bądź na piśmie.
 33. DZIAŁ V
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 34. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji w Serwisie Internetowym.
 35. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprawidłowego działania lub niedziałania Serwisu Internetowego, przy czym dołoży starań, aby ewentualne nieprawidłowości usunąć w możliwie najkrótszym czasie. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość czasowego lub stałego zawieszenia części lub całości usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego bez uprzedniego ostrzeżenia i podania przyczyny.
 36. Dane osobowe przechowywane w bazie danych Serwisu Internetowego chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 37. Dla stosunków zobowiązaniowych mogących wynikać z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.

do góry

Regulamin usługi Kopia online

  DZIAŁ I
  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Kopia online (zwaną dalej „Usługą”) świadczoną przez DuoKomp spółka cywilna, Krystian Kozera, Dominik Stajnbart, z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26, REGON 340050641, NIP 8792446312 („Usługodawca”). W zakresie w jakim odnosi się on do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem świadczenia tychże usług w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy.
 2. DZIAŁ II
  USŁUGA

 3. Z Usługi korzystać mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy programów Proste Faktury, DuoKomp Księga Podatkowa 2013 oraz DuoKomp Delegacje („Użytkownicy”), przez których należy rozumieć podmioty, na których VAT ID zakupiono przynajmniej jeden klucz aktywacyjny do programu Proste Faktury, DuoKomp Księga Podatkowa 2013 lub DuoKomp Delegacje, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
 4. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie przy pomocy programów Proste Faktury, DuoKomp Księga Podatkowa 2013 i DuoKomp Delegacje. Zabrania się prób podłączania się do Usługi przy pomocy jakichkolwiek innych narzędzi i rozwiązań.
 5. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę możliwości składowania na serwerze zarządzanym przez tego ostatniego („Serwer”) kopii baz danych programów Proste Faktury, DuoKomp Księga Podatkowa 2013 i DuoKomp Delegacje („Kopie danych”). Kopie danych są przesyłane pomiędzy programami a serwerem Usługodawcy za pomocą sieci internet.
 6. DZIAŁ III
  DOSTĘP DO USŁUGI

 7. Dostęp do Usługi jest płatny zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach internetowych programów Proste Faktury, DuoKomp Księga Podatkowa 2013 i DuoKomp Delegacje (zwanych dalej „Serwisem Internetowym”).
 8. Możliwe są następujące stany dostępu do Usługi:
  1. Tryb testowy. Każdy Użytkownik, o ile nigdy wcześniej nie korzystał jeszcze z Usługi, może jeden raz aktywować ją nieodpłatnie w trybie testowym na okres 10 dni kalendarzowych. Dostępne są wówczas wszystkie funkcjonalności Usługi, chyba że ich istota byłaby sprzeczna z istotą trybu testowego.
  2. Usługa aktywna. Jeżeli Użytkownik wykupił dostęp do Usługi na oznaczony czas może korzystać ze wszystkich dostępnych w jej ramach funkcjonalności.
  3. Usługa wygasła. Przez okres 15 dni kalendarzowych od dnia zakończenia stanów Usługi, o których mowa w pkt 1 i 2, Użytkownik ma możliwość pobrania Kopii danych znajdujących się w zdalnym katalogu. Poza tym dostęp do Usługi może jednak zostać ograniczony.
  4. Usługa nieaktywna. Stan ten występuje w przypadku jeśli Użytkownik nigdy jeszcze nie korzystał z Usługi, bądź też zakończył się okres trybu testowego lub okres Usługi wygasłej.
 9. W przypadku jeżeli Usługa przeszła w stan wygasły, dane znajdujące się w zdalnym katalogu Użytkownika mogą zostać usunięte bez dodatkowego uprzedzenia i bez możliwości przywrócenia ich w przyszłości.
 10. Użytkownik może w każdym czasie wykupić dostęp do Usługi znajdującej się w stanie nieaktywnym, wygasłym lub w trybie testowym. Jeżeli dokona tego w czasie, gdy nadal znajduje się ona w stanie aktywnym, wówczas nowa data wygaśnięcia Usługi stanowi sumę daty dotychczasowej oraz kolejnego okresu na jaki wykupiono dostęp. Usługodawca może jednak odmówić przedłużenia aktywności Usługi jeśli miałoby zostać dokonane wcześniej niż na 3 miesiące przed aktualną datą wygaśnięcia.
 11. Dostęp do Usługi można wykupić zarówno łącznie z kluczem aktywacyjnym do programu Proste Faktury, DuoKomp Księga Podatkowa 2013 lub DuoKomp Delegacje, jak również w ramach odrębnej operacji. W pierwszym z wymienionych przypadków zamówienie dostępu do Usługi w zakresie sposobu jego złożenia, płatności oraz wystawienia faktury VAT z tytułu tej operacji traktuje się tak jak gdyby było częścią zamówienia na klucz aktywacyjny i w tym zakresie jest ono przetwarzane zgodnie z odpowiednim regulaminem.
 12. Możliwe są następujące sposoby opłacenia dostępu do Usługi:
  1. Płatność internetowa realizowana za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay. Jeżeli wynikająca z danych Użytkownika jego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, jest to jedyny możliwy sposób płatności.
  2. Przedpłata przelewem.
  3. Płatność poprzez usługę SMS Premium realizowaną za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay, przy czym dostępność tego kanału płatności może być uzależniona od kwoty transakcji.
 13. Zamówienie dostępu do Usługi („Zamówienie”) składa się:
  1. Poprzez formularz on-line dostępny w Serwisie Internetowym („Formularz Zamówienia”).
  2. Wyjątkowo za indywidualną zgodą Usługodawcy – telefonicznie, faksem lub mailowo, ze wskazaniem wszelkich danych oznaczonych jako obowiązkowe w Formularzu Zamówienia. W takim przypadku jedynym możliwym sposobem płatności jest przedpłata przelewem.
 14. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą:
  1. W przypadku przedpłaty przelewem – zapisania w bazie danych Serwisu Internetowego informacji o zatwierdzeniu treści zamówienia.
  2. W przypadku płatności internetowej lub poprzez usługę SMS Premium (DotPay) – z chwilą przekazania do Serwisu Internetowego przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji.
 15. W przypadku przedpłaty przelewem, na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia wysyłane jest automatycznie przez Serwis Internetowy potwierdzenie złożenia Zamówienia, określające w szczególności na jaki okres zamówiono dostęp do Usługi, jak również kwotę do zapłaty. W przypadku płatności internetowej lub poprzez usługę SMS Premium korespondencja z Zamawiającym dotycząca transakcji prowadzona jest przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay wg reguł przezeń określonych.
 16. W przypadku płatności poprzez usługę SMS Premium, Formularz Zamówienia wyświetla Użytkownikowi unikalny kod alfanumeryczny oraz numer telefonu na który należy go wysłać w formie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS). Wysłanie kodu jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 17. Zamówienia realizowane są zgodnie z wpisaną lub wybraną przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia treścią. Usługodawca nie odpowiada za skutki rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym lub zamierzeniami Zamawiającego a treścią wprowadzoną do Formularza Zamówienia.
 18. Zamówienie realizowane jest poprzez uruchomienie stanu aktywnego Usługi i następuje w następującym czasie:
  1. W przypadku płatności internetowej lub poprzez usługę SMS Premium (DotPay) – automatycznie z chwilą otrzymania przez Serwis Internetowy informacji od Centrum Rozliczeniowego DotPay o pozytywnej autoryzacji transakcji
  2. W przypadku płatności przelewem – w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania należnej wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 19. Jeśli na skutek niedochowania formy złożenia Zamówienia, podania w jego treści błędnych lub budzących uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności danych, nie jest możliwe prawidłowe przetworzenie Zamówienia przez Usługodawcę, terminy z punktu poprzedzającego ulegają zawieszeniu do czasu usunięcia zaistniałej przeszkody, po czym biegną od nowa.
 20. W przypadku płatności przelewem, w tytule wpłaty powinien zostać podany VAT ID Zamawiającego. Jeżeli na skutek braku tej informacji zaistnieją po stronie Usługodawcy trudności w powiązaniu wpłaty z Zamówieniem, punkt poprzedzający stosuje się odpowiednio.
 21. Faktura VAT z tytułu zamówienia dostępu do Usługi wystawiana jest jako faktura w formie elektronicznej podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Użytkownik akceptuje taki sposób przesłania faktury w myśl §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 22. Zamawiający może odwołać już złożone Zamówienie pod warunkiem, że:
  1. Wybrany sposób płatności to przedpłata przelewem i nie został jeszcze uruchomiony stan aktywny Usługi.
  2. Wybrany sposób płatności to SMS Premium i nie została jeszcze wysłana poprawna krótka wiadomość tekstowa z kodem, o którym mowa w pkt. 14.
 23. Jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem i nie zostaną spełnione warunki z pkt poprzedzającego nie ma możliwości wycofania się przez Zamawiającego z Zamówienia i zwrotu zapłaconej z tego tytułu kwoty. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, w myśl przepisów o umowach zawieranych na odległość ma on prawo odstąpić od dalszego korzystania z Usługi bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie pisemnie, mailem, bądź faksem o treści nie budzącej wątpliwości co do tożsamości osoby je składającej, w ciągu 10 dni od uruchomienia stanu aktywnego Usługi.
 24. Jeśli Zamówienie zostało skutecznie odwołane na jakiejkolwiek dopuszczalnej podstawie po dokonaniu przez Zamawiającego na rzecz Usługodawcy wpłaty z tytułu tegoż Zamówienia, kwota wpłaty zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odwołaniu Zamówienia. Zwrot dokonywany jest wyłącznie poprzez zlecenie przelewu na rachunek bankowy. Jeśli Usługodawca na podstawie danych nt. dokonanej wpłaty ma możliwość zidentyfikowania rachunku bankowego, z którego wpłata została dokonana, zwrot dokonywany jest na ten sam rachunek. W każdym innym wypadku Usługodawca zażąda od Zamawiającego podania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot - w oświadczeniu przesłanym e-mailem, faksem lub na piśmie, którego treść nie wzbudza uzasadnionych wątpliwości co do tego, że zostało ono złożone przez uprawnioną osobę. Do czasu otrzymania takiego oświadczenia bieg 14 dniowego terminu ulega zawieszeniu.
 25. Jeśli Zamówienie zostało skutecznie odwołane na jakiejkolwiek dopuszczalnej podstawie Usługa zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.
 26. Jeżeli nie nastąpiło uruchomienie stanu aktywnego Usługi w przewidzianym w Regulaminie czasie lub parametry Usługi nie odpowiadają treści Zamówienia, Użytkownik może złożyć Usługodawcy reklamację – telefonicznie, faksem lub mailowo, podając dokładny opis stwierdzonych przez siebie niezgodności. Reklamacja rozpatrywana jest w oparciu o Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w terminie 1 tygodnia od otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, chyba że szczególne okoliczności danego przypadku wymagają terminu dłuższego. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji za zasadną, bez zbędnej zwłoki uruchomi on stan aktywny Usługi lub przywróci jej prawidłowe parametry. Usługodawca odpowiada za uruchomienie stanu aktywnego Usługi oraz za zgodność parametrów Usługi z Zamówieniem tylko w zakresie określonym w niniejszym punkcie, z dodatkowym zastrzeżeniem pkt 31.
 27. Usługodawca może bez uprzedzenia i trwale zablokować dostęp Użytkownika do Usługi, a nawet usunąć Kopie danych ze zdalnego katalogu Użytkownika, jeżeli sposób korzystania przezeń z Usługi stanowi zagrożenie dla prawidłowego działania Usługi lub danych innych Użytkowników, a w szczególności jeżeli podejmuje on próby podłączenia się do Usługi przy pomocy innych narzędzi i rozwiązań aniżeli programy Proste Faktury, DuoKomp Księga Podatkowa 2013 i DuoKomp Delegacje. Usługodawca może podjąć wymienione kroki również w przypadku jeśli Użytkownik wykorzystuje Usługę do celów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Do uznania, że zaszły wyżej wymienione przesłanki zablokowania dostępu do Usługi lub usunięcia Kopii danych wystarczy uzasadnione podejrzenie ich wystąpienia powzięte przez Usługodawcę na podstawie ogółu posiadanych informacji o sposobie korzystania z Usługi przez Użytkowników.
 28. W przypadkach opisanych w pkt poprzedzającym, Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu nadwyżki opłaty z tytułu niezrealizowanego okresu dostępu do Usługi po jego zablokowaniu, przy czym nie zwalnia go to również z ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Usługodawcy z tytułu szkody wyrządzonej zachowaniem sprzecznym z prawem i regulaminem.
 29. Możliwość korzystania z całości lub niektórych funkcjonalności Usługi może być ograniczona tylko do określonych wersji programów Proste Faktury, DuoKomp Księga Podatkowa 2013 i DuoKomp Delegacje. Jeżeli program w wersji posiadanej przez Użytkownika nie umożliwia dostępu do części lub całości Usługi, Użytkownik chcący skorzystać z Usługi lub jej funkcjonalności niedostępnych w posiadanej wersji programu powinien dokonać stosownej aktualizacji tego ostatniego. Brak lub ograniczony dostęp do Usługi z przyczyn opisanych w niniejszym punkcie, jak również wszelkie ewentualne działania lub koszty jakie Użytkownik podejmie lub poniesie w celu usunięcia stanu częściowej lub całkowitej niedostępności Usługi z tychże przyczyn, obciążają wyłącznie Użytkownika i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 30. Jeżeli Użytkownik utracił możliwość uzyskania dostępu do Usługi ze względu na utratę hasła dostępu do niej połączoną z niemożliwością skorzystania z funkcji przypominania/resetu tegoż hasła, Usługodawca usunie hasło na życzenie Użytkownika zgłoszone w formie pisemnej, mailowo lub faksem w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości zgłaszającego. Jednocześnie usunięte zostaną wszystkie dane znajdujące się w zdalnym katalogu Użytkownika. Jeżeli Usługodawca stwierdzi jednak, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego czy osoba zgłaszająca prośbę o usunięcie hasła rzeczywiście reprezentuje Użytkownika, może powstrzymać się z dokonaniem tej operacji do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a jeśli nie będzie to możliwe – odmówi usunięcia hasła.
 31. DZIAŁ IV
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 32. Usługodawca ma prawo zaniechać świadczenia Usługi poprzez odmowę przedłużenia lub wznowienia dostępu do Usługi ogółowi Użytkowników.
 33. Parametry techniczne Usługi, o ile nie zostały wyraźnie wskazane w niniejszym regulaminie, określane są na bieżąco przez Usługodawcę w czasie jej świadczenia.

 34. Użytkownik korzysta z Usługi oraz Serwisu Internetowego wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność – Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprawidłowego działania lub niedziałania Usługi oraz Serwisu Internetowego, jak również za skutki jakichkolwiek działań i zaniechań Użytkownika mieszczących się w ramach korzystania z Usługi i Serwisu Internetowego, jakkolwiek dołoży starań, aby wszelkie ewentualne nieprawidłowości usunąć w możliwe krótkim czasie. Usługodawca zastrzega sobie również możliwość czasowego, nie dłuższego niż 24 godziny, zawieszenia działania Usługi lub Serwisu Internetowego jeśli będzie to konieczne dla zapewnienia ich prawidłowego działania lub wdrożenia nowych funkcjonalności.
 35. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania niektórych kanałów płatności za dostęp do Usługi.
 36. Dane osobowe przechowywane w bazie danych Usługi i Serwisu Internetowego chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 37. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji w Serwisie Internetowym.
 38. Dla stosunków zobowiązaniowych mogących wynikać z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.

do góry